Guanya un Ipod amb la Nikki

Vols aconseguir un iPod de color rosa o un dels 10 CD de la banda sonora del Diari d’una Penjada?

Doncs és molt fàcil. Només has d’omplir la butlleta que trobaràs a la faixa de l’exemplar de les noves aventures de la Nikki, Diari d’una penjada. Com fer un diari superpenjat i enviar-la a Grup 62 (Peu de la Creu, 4, Barcelona).

Farem un sorteig i, si ets una de les afortunades, t’enduràs l’iPod o un dels CD. Recorda que només tens temps fins al 2 de juliol.

Bases del concurs:


BASES DEL SORTEIG

PRIMERA.- Promotora del Sorteig

GRUP EDITORIAL 62 S.L.U. (d’ara en endavant “GE62”) domiciliada al carrer Peu de la Creu, 4, baixos de Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 32.522, foli 1, full B-214.013 i CIF B-62179775.

SEGONA.- Participació i incompatibilitats

Modalitat: Sorteig gratuït.
Per a participar: Mitjançant l’entrega a GE62 d’una butlleta de participació degudament emplenada. La butlleta es lliurarà gratuïtament a la faixa de cadascun dels 4.500 exemplars de la primera edició de l’obra Diari d’una penjada. Com fer un diari superpenjat, l’autora de la qual és Rachel Renée Russell, publicada pel segell Estrella Polar i que es facilitarà amb la compra de l’obra esmentada. Els participants hauran de fer constar de manera clara i llegible en les butlletes de participació totes les dades que se sol·licitin com a obligatòries. Els menors d’edat hauran de consignar en les butlletes de participació les dades de contacte dels pares o tutors per tal de que GE62 verifiqui el seu consentiment per participar i acceptar les bases del present sorteig.
Període de participació: Del 15 de maig de 2012 al 2 de juliol de 2012, ambdós inclosos.
Àmbit territorial: Països Catalans.
Butlletes no admeses: Les lliurades fora del període de participació, les il·legibles, errònies, incompletes, fotocopiades o més d’una butlleta per persona.
Persones excloses: Empleats de GE62 i del seu grup de societats, així com els seus cònjuges i/o familiars fins al primer grau; les persones organitzadores i/o relacionades amb el sorteig, les persones jurídiques, i les persones amb residència fiscal fora del territori espanyol.

TERCERA.- Premi

Premi del sorteig:  1 iPod de color rosa amb la pàgina web www.estrellapolar.cat gravada al darrera de l’aparell pel primer guanyador, 10 cds de la banda sonora de Dork Diaries per a cadascun dels 10 guanyadors consegüents.
Realització i gaudi del premi: A partir de la data del sorteig.
Caràcter del premi: personal i intransferible, no podrà ser objecte de canvi, alteració, cessió a tercers o compensació en metàl·lic.
Caducitat per al lliurament del premi: Als 60 dies a comptar des de la data de celebració del sorteig.

QUARTA.- Procediment del sorteig

Forma de celebració: Davant Notari (Sr. LLUÍS JOU I MIRABENT
NOTARIA JOU. Passeig de Gràcia, 55-57, 4art. 2a. Barcelona 08007)
Data del sorteig: 6 de juliol de 2012.
Procediment del sorteig: Les dades seran introduïdes en una base de dades i presentades al Notari per procedir a l’extracció de onze (11) guanyadors en el mateix acte més onze (11) suplents que, en el seu cas, substituiran el guanyador per ordre d’extracció. El Notari assignarà, garantint plenament l’aleatorietat en presència i amb la fe notarial, el premi al guanyador

CINQUENA.- Publicació del resultat. Comunicació i lliurament del premi

Resultat: es publicarà el nom i cognoms del guanyador i dels suplents en el bloc www.diaridunapenjada.blogspot.com i a la web www.estrellapolar.cat.
Notificació al guanyador: Dins dels quatre (4) dies hàbils següents a la data del sorteig per correu electrònic, correu postal i telèfon.
Acceptació del premi: El guanyador ha de comunicar personalment i de manera expressa l’acceptació del premi per escrit o telefònicament.

Si transcorreguts set (7) dies naturals des de la data del sorteig no hagués estat possible localitzar el guanyador o aquest no acceptés en la forma anteriorment indicada, perdrà el premi, el qual s’assignarà al primer suplent i així successivament, per ordre d’extracció, podent GE62 arribar a declarar-lo desert. El sistema de comunicació i acceptació del premi als suplents serà el mateix que el descrit per al guanyador.

L’acceptació del premi no condiciona ni imposa l’adquisició o contractació de cap classe de productes o serveis.

SISENA.- Acceptació de les condicions del sorteig. Publicitat

Acceptació: En participar en el sorteig, els concursants accepten les presents bases i el criteri del Notari, quant a la resolució de qualsevol qüestió que se’n derivi.
Publicitat: Els participants consenten que les seves dades personals puguin ser publicitades per GE62 per promocionar el sorteig, en qualsevol format i mitjà de comunicació, en cas de resultar el guanyador o els suplents, tot això de conformitat amb el que disposen la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de setembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i La Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la pròpia imatge, sense que això confereixi al participant, guanyador o suplent dret a cap remuneració o benefici amb excepció del lliurament del premi, en el seu cas.

SETENA.- Modificacions. Limitació de responsabilitat

GE62 es reserva el dret a suspendre o cancel·lar el present sorteig, en qualsevol moment, en cas de força major, per cas fortuït o per qualsevol altra causa justificada que així ho aconselli, sense que d’això se’n derivi pels participants dret a percebre cap indemnització de GE62.

GE62 també es reserva el dret a modificar les presents bases. Si es dóna el cas ho notificarà als concursants i les publicarà de nou amb prou temps.

El premiat i/o els seus acompanyants eximeixen GE62 de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol dany i/o perjudici que poguessin patir durant el lliurament i gaudi del premi.

VUITENA.- Període de reclamació

Finalitza transcorreguts seixanta (60) dies naturals des de la data de celebració del sorteig.
NOVENA.- Fiscalitat

Al premi del present sorteig li serà d’aplicació la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en virtut de la qual correspondrà a GE62 la realització de l’ingrés o la retenció procedent. També el Reial Decret 2069/1999, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Entitat Pública Empresarial Loteries i Apostes de l’Estat; el Decret 3059/1966, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de Taxes Fiscals; i restants disposicions concordants.

DÈCIMA.- Tractament de dades personals

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, tot concursant, en el moment de subscriure la butlleta de participació, queda informat de manera expressa i dóna el seu consentiment;

a)     A emplenar les dades i a respondre les preguntes que li siguin sol·licitades com a obligatòries en la butlleta de participació, com també les conseqüències de no subministrar-les.
b)    Al fet que aquestes dades s’incorporin en el fitxer inscrit al RGPD de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades del qual és responsable GE62 i siguin tractades per aquesta exclusivament amb les següents finalitats:

1)    Gestionar la seva participació en el sorteig, publicar-ne el resultat i comunicar-s’hi en cas de resultar el guanyador o suplent en la forma prevista en les presents bases, tot això sense perjudici d’allò establert en la base SISENA.
2)    Comunicar-se i mantenir-lo informat en el futur de les activitats, productes i serveis que realitzi, ofereix o promocioni GE62, que es dedica a l’activitat editorial, podent-ho fer fins i tot mitjançant correu electrònic o altres mitjans de comunicació equivalents.

c)     Al fet que totes les comunicacions publicitàries o promocionals es puguin fer per correu electrònic.


Igualment s’informa el participant que pot revocar el seu consentiment així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita al Departament de Màrqueting de GE62 situat al carrer Peu de la Creu número 4 de Barcelona, correu electrònic info@estrellapolar.cat.

Tanmateix, s’informa que el responsable del tractament de les seves dades personals és GE62, les dades identificatives i el domicili del qual consten en la pròpia butlleta de participació i en l’encapçalament de les presents bases.

Els participants, els premiats i els seus acompanyants es responsabilitzen de la veracitat de les dades de caràcter personal que proporcionen a GE62 i es compromet/en a comunicar-ne qualsevol modificació en el termini més breu possible i en tot cas no superior a trenta (30) dies.

Tanmateix, s’informa que les dades de caràcter personal del guanyador i, en el seu cas, dels seus acompanyants que siguin recollides per GE62 seran tractades i incloses en els seus fitxers amb la finalitat de formalitzar el lliurament del premi d’aquest sorteig i, en el seu cas, fer el seguiment del seu gaudi, sense perjudici d’allò previst en l’anterior base SISENA.

GE62 podrà declarar desert el premi en cas que el guanyador premiat, els seus substituts i, en el seu cas, els seus acompanyants no facilités/essin les dades necessàries perquè GE62 compleixi les seves obligacions legals i les derivades de les presents bases.

ONZENA.- Dipòsit de les presents bases

Aquestes bases poden ser consultades, en tot moment, en la pàgina web www.estrellapolar.cat, al bloc www.diaridunapenjada.blogspot.com i al Departament de Màrqueting de GE62 ubicat al carrer Peu de la Creu número 4 de Barcelona.

DOTZENA.- Jurisdicció i competència

La interpretació i el compliment de les presents bases es regirà per la legislació espanyola. Tant GE62 com els participants i, en el seu cas, els acompanyants del premiat, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa al fur que els pogués correspondre, excepte que la Llei n’imposés un altre de diferent.

Aquest diari pertany a:

Nikki J. Maxwell
PRIVAT I CONFIDENCIAL

Si el trobeu, torneu-ME'L
i obtindreu una RECOMPENSA!
Cercar en aquest blog